آخر تولید یعنی رضایت

آخر تولید یعنی رضایت

بیشتر از اینکه شما استرس داری یه جنس خوب بخری ما بیشتر نگرانیم که مبادا شما جنس خوب انتخاب نکنی: چند تا فایده از یه خرید خوب شما عائد ما میشه :
♦ وقتی شما راضی باشی مارو به دوست وآشنا معرفی می کنی ومشتری، مشتری میاره پس فروش بالا میره
دستگاه تصفیه آب خوب به خدمات کمتری نیاز داره چون خدمات برای شرکت هزینه سازه
♦ پس هر چی دستگاه تصفیه آب مرغوب تر بی دردرد سرتر

 

X